อะไหล่เครื่องไวท์คัท M001

รหัสสินค้า 10250

ชื่อ : อะไหล่เครื่องไวท์คัท M001
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
อะไหล่เครื่องไวท์คัท M001

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 581 คน

อะไหล่เครื่องไวท์คัททุกรุ่น
     เครื่องไวท์คัท เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตดัชิ้นงานหลกัการทา งานโดยการใชก้ระแสไฟฟ้าเป็นตัว หลอมละลายชิ้นงาน ชิ้นงานที่ไดม้ีความละเอียดสูง เราสามารถปรับค่าความเร็วในการตดั ค่ากระแสไฟที่ และรายละเอียดต่างๆในการตดัชิ้นงานเพื่อให้เหมาะสมกับวสัดุที่ต้องการตัดได้เนื่องจากเครื่องมือมี ความละเอียดสูงสุดนั้นเราจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในการใชง้านเพื่อที่จะทำ ให้สามารถตัดชิ้นงานไดต้ามที่ ต้องการ เครื่อง Wire Cut ในการใช้จะต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อเป็นคำสั่งใหเครื่องทำงานคำสั่งต่างๆ ต้องมีความถูกต้องเพื่อให้ชิ้นงานที่ตรงตามความต้องการ ชิ้นงานที่ได้จากเครื่อง Wire Cut มีความถูกต้อง แม่น สูงมากับกรรมวธิีการขึ้นรูปแบบอื่น ผิวของชิ้นงานที่ได้มีความละเอียดสูง